Fördelar med Beamways system

Många avvägningar har gjorts för att komma fram till den valda lösningen för Beamways spårtaxisystem. Nedan redovisas resultatet av dessa avvägningar och vad de innebär i praktiken.

Banans egenskaper

Beamways bana är konstruerad för att störa minimalt i stadsmiljön och ge en hög kapacitet till en rimlig investeringskostnad.

Hängande system ger hög balkhöjd

Genom att vagnen åker under balken och vagnens golv måste vara ca 5 meter ovanför vägar kommer balken ca 7 meter ovanför marken. Detta ger ett par fördelar.

Den viktigaste fördelen är kanske att balken ser smalare ut eftersom den är längre från betraktarens ögon. Detta gör att en lika stor balk blockerar 60% mer av himlen i ett stående system än i ett hängande.

En annan fördel för hängande system är att man i speciella fall kan transportera skrymmande saker som är upp till 7 meter höga på vägen (om man stänger av spårtaxitrafiken). En del höga transporter sker på vårt vägnät, t ex monteringsfärdiga hussektioner och liknande. Ett stående system med balken på 5 meters höjd får 2 meter mindre marginal för höga transporter än ett hängande system.

Balköppning nedåt ger stor vädersäkerhet

Genom att fordonen hänger under balken kommer stången som förbinder fordonets hjul inuti balken med själva kabinen ut genom bottnen av balken. Detta ger små möjligheter för snö och smuts att ta sig in i balken om man jämför med ett system där balköppningen är uppåt, eller system där hjulen löper på ovansidan av balken.

Smäcker balk ger minimalt intrång

Genom att dra balkarna i par (dubbelriktad trafik) kan Beamways klara sig med smalare balkar än enkelriktade system. De tvärstag som finns mellan balkarna blockerar nämligen de skruvande krafter som vind och centrifugalkraft orsakar på balken. Ett enkelriktat system måste klara dessa krafter med en balk vilket gör en bredare och/eller högre balk nödvändig.

Här hittar du ett dokument som visar hur stor skillnad det blir mellan olika spåtaxisystem.

25 m stolpavstånd klarar vägkorsningar

För att klara de flesta vägkorsningar i städer krävs ett avstånd mellan de bärande stolparna på minst 25 meter. Därför är Beamways system beräknat för ett stolpavstånd på 25 meter.

Dubbelriktad balk för hög kapacitet och snabbhet

Dubbelriktade nät ger ungefär tre gånger kapaciteten av enkelriktade nät. Att det blir mer än dubbelt beror på att man i ett enkelriktat nät får uppåt 50% längre resor (om medelreslängden är 5 km). Detta i sin tur beror på att man måste åka ”bakåt” jämfört med vart man vill ta sig i många fall; banan går ju bara åt ena hållet vid varje hållplats.

Eftersom vi är övertygade om att spårtaxi kommer att bli mycket uppskattat och använt är det viktigt att redan från början satsa på ett system som ger tillräcklig kapacitet när nätverket byggs ut i hela staden. Därför optimerar vi för dubbelriktade banor även om det givetvis går att bygga Beamwayssystem även med vissa partier enkelriktade. Dessa partier måste dock ha ett kortare stolpavstånd eller en lite grövre balk.

Små kurvradier ger stor flexibilitet

I många städer finns det trånga gaturum där man behöver kunna dra spårtaxibanor. För att kunna tillfredsställa de behoven har vi konstruerat Beamwayssystemet så att det klarar extremt små kurvradier. Detta ger också möjlighet till korsningar mellan dubbelriktade banor som inte tar allt för mycket plats i anspråk.

Stor backtagningsförmåga möjliggör stationer i markplan

Beamways system garanterar en tillräcklig friktion för att klara mycket branta lutningar i banan. Eftersom vagnsgolvet går att luta för att kompensera för backens lutning kan man ha branta backar utan att åkkomforten minskar. Detta gör det i många fall möjligt att ha stationer i markplan. I stället för att passagerarna måste ta trappa eller hiss upp till spårtaxin så åker vagnarna ner i markplan.