Utredningstjänster

Beamways AB har möjlighet att utföra en mängd olika typer av studier av spårtaxinät för städer och delområden. Studierna baseras på Beamways genomgripande förståelse för spårtaxiteknologin och dess möjligheter att förbättra transportsituationen.

Nätdesign och simulering

Med hjälp av programvaran BeamEd kan Beamways designa och dimensionera spårtaxinät baserat på kartinformation. I detta arbete behövs stöd från uppdragsgivaren i form av lokalkännedom. BeamEd kan konfigureras med driftsparametrar för olika leverantörers spårtaxisystem vilket möjliggör jämförelser mellan olika system i samma nätverk.

När en första version av spårtaxinätet är på plats kan man utföra en preliminär simulering. Denna simulering tar inte hänsyn till verkliga demografiska förhållanden utan antar att boende och arbetsplatser är jämnt utspridda över alla stationer.

För att förbättra noggrannheten och lättare upptäcka flaskhalsar eller överdimensionering i nätverket bör man tillföra demografisk information från externa GIS-system. Med denna information inlagd kan en noggrannare simulering utföras. Tack vare simulatorns höga prestanda kan man enkelt modifiera nätverket och stationernas dimensionering för att optimera systemet.

För att ytterligare förfina resultaten kan man ta ut restidsinformation ur BeamEd som kan användas i externa programvaror för att utföra resandetalsberäkningnar. Detta ger noggrann information om antalet resenärer som spårtaxisystemet kommer att få.

Ekonomiska analyser

Beamways har utvecklat en modell för analys av ekonomin i spårtaxisystem. Denna modell kan användas dels fristående och dels med utgångspunkt från ett redan designat och simulerat spårtaxinät. Om man inte har simulerat ett specifikt spårtaxinät använder modellen några nyckeltal om staden som yta, antal innevånare etc för att estimera storlek och resandetal för spårtaxinätet. Denna estimering har verifierats mot simuleringar av nätverk i ett antal städer av olika storlek.

Analysmodellen innehåller en företagsekonomisk del och en samhällsekonomisk del. Den företagsekonomiska delen beräknar operatörens förväntade resultat under valbara förutsättningar. I dessa förutsättningar ingår biljettpriser, driftskostnader, avskrivningstider etc.

Den samhällsekonomiska analysmodellen är baserad på Banverkets analysmodell och trafikverkens ASEK-värden. Modellen tar även hänsyn till folkhälsoeffekter. Analysmodellen har verifierats av forskare vid Linköpings Universitet.

Referenser

Beamways har under 2009 utfört en studie för Uppsala kommun där ett spårtaxinät för hela Uppsala har konstruerats och simulerats. Restider, täckning, kapacitet och kostnader har redovisats. Studien innehåller också en motsvarande analys för ett spårvagnsbaseratt system utfört av TriVector Traffic AB.

Hela rapporten finns att läsa här.