Vanliga Frågor

Vilka är spårtaxis fördelar jämfört med spårvagn och buss?

Spårtaxi ger dig ett privat fordon som kör raka vägen dit du ska. Den stora fördelen mot spårvagn och buss är alltså restiden och komforten. Läs mer om detta under jämförelser.

Vilka är spårtaxis fördelar jämfört med bil?

Den kanske största fördelen gentemot bilen är att spårtaxi är eldrivet och därmed miljövänligt. Men det finns också många andra fördelar som minskade köer, olyckor och parkeringsproblem. Läs mer om detta under jämförelser.

Varför har Beamways dubbelriktade banor i stället för enkelriktade

På Beamways har vi kommit fram till slutsatsen att dubbelriktade banor har många fördelar framför enkelriktade. Och det blir faktiskt inte dyrarre att bygga dem vid samma reskvalitet. Läs mer om detta under jämförelser.

Måste man ha rondeller i alla korsningar i dubbelriktade system?

Korsningarna i ett dubbelriktat spårbilssystem blir betydligt mer komplicerade än för ett enkelriktat system. Ett sätt att göra en korsning mellan två dubbelriktade banor är en rondell. Den största fördelen med rondeller är att de ligger i ett plan. Nackdelen är dock att kapaciteten är begränsad samt att kurvradien ofta måste vara snäv vilket ger en låg hastighet genom rondellen.

Beroende på kapacitets- och hastighetskrav samt tillgängligt utrymme kan man i stället bygga någon typ av planskild korsning.

Beamwayssystemet har möjlighet till mycket små kurvradier och branta backar vilket ger stora fördelar när man ska konstruera såväl planskilda korsningar som rondeller i trånga områden.

Varför namnet Beamways?

Ordet Beamway är format av engelska beam som betyder balk och way som betyder väg. Beam kan också betyda stråle, vilket skänker extra glans åt företaget! Balkbana var en tidig benämning på spårtaxi i Sverige, dvs nästan en direkt översättning av beamway. Dessutom fanns internetadressen beamways.com att tillgå vilket också var en anledning till namnvalet…

Ger inte små fordon liten kapacitet?

Kapaciteten hos ett transportsätt beror både av storleken på fordonen och tidsluckan emellan dem. Spårtaxi fungerar i detta avseende som en väg: Små fordon med korta tidsluckor. Järnväg och spårvagn har i stället stora fordon och långa tidsluckor. Som exempel kan vi ta Tvärbanan i Stockholm, en modern spårvagnslinje. I rusningstrafik har man där 7,5 minuter mellan tågen, som vart och ett transporterar 400 personer (varav mer än hälften måste stå). Åtta tåg i timmen med 400 passagerare i varje ger 3200 personer i timmen. En spårtaxilinje med 2 sekunders tidslucka och 2 personer i varje vagn har en kapacitet på 3600 personer i timmen (varav alla får sitta).

En spårtaxilinje har alltså ungefär samma tillgängliga kapacitet som en spårvagnslinje. Men genom att spårtaxi har en annan trafikeringsmodell så är behovet av kapacitet lägre. Ett kollektivtrafiksystem bygger oftast på att vart man än ska så måste man åka in till en central bytespunkt för att sedan ta sig till destinationen efter byte. Detta ger ett konstruerat högt trafikflöde i närheten av bytespunkten. Med spårtaxi väljer fordonet själv närmaste vägen, som oftast inte kommer att passera centrum. Trafikbelastningen blir på det sättet mycket mer jämnt utspridd och systemet kan utföra mer transportarbete vid en viss linjekapacitet.

Vad är skillnaden mellan spårtaxi och spårbil?

Orden spårtaxi och spårbil har använts omväxlande för samma sak. För vissa har begreppet spårtaxi förknippats med låg kapacitet och låg hastighet (< 40 km/tim) men det finns egentligen ingen strikt definition som skiljer begreppen åt. Taxi ger dock associationer till ett fordon som man "hyr" när man använder det, medan bil antyder privatägda fordon. Beamways fordon hyrs vid användandet och vi använder därför begreppet spårtaxi snarare än spårbil. Vissa andra system, så kallade dual-mode tillåter att man kör av banan och använder fordonet som en elbil den sista biten till destinationen. I dessa system kan man äga sitt eget fordon. IST (Institute for Sustainable Transportation) i Stockholm har myntat begreppet Podcar, vilket också är synonymt med spårtaxi (inklusive dual-mode). Detta begrepp har väl mest använts för att undvika det otympliga PRT (personal rapid transit) som blivit förhärskande i engelskspråkiga länder.

Varför har Beamways ett hängande system?

Det finns många för- och nackdelar med hängande spårtaxisystem jämfört med stående. Av de system som har föreslagits har knappt hälften varit hängande och drygt hälften stående (och ett både och). Några av de viktigaste skillnaderna mellan stående och hängande system är:

  • Stående system har balken närmare marken. Detta har fördelen att stolpen och fundamentet blir lite billigare. Nackdelen är att balken skymmer en större del av himlen sedd underifrån.
  • Det är lättare att växla spår i ett stående system. Beamways har dock löst problemet med växlingen på ett innovativt sätt, liksom många andra hängande system.
  • Balken måste hållas av en tvärgående arm i hängande system, så att inte vagnen slår i stolparna. Men om man har ett dubbelriktat system som Beamways så måste man ha en tvärgående arm överst på stolpen även med stående vagnar.
  • Hängande system har öppningen i balken på undersidan medan stående system måste ha en öppning på ovansidan. Detta ger hängande system ett bättre väderskydd, särskilt mot snö.
  • Stående system med partier i markplan inbjuder till att människor och djur tar sig upp på balkarna och där riskerar att bli påkörda. Med ett hängande system är balken alltid minst två meter över mark, även vid en station i markplan.